Menu
Obec Zeleneč
ObecZeleneč

Zberný dvor

Prevádzkovateľ zariadenia: Obec Zeleneč, Školská 224/5 Zeleneč
Pracovník zodpovedný za prevádzku zariadenia: Juraj Pavelek
Umiestnenie zariadenia: Hlavná ul. Zeleneč

Areál na dočasné uloženie vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov – Zeleneč (ďalej len „zberný dvor“, resp. „ZD“) slúži na zber vybraných vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov od pôvodcov v obci Zeleneč. Zberný dvor nie je určený na ukladanie zmesového komunálneho odpadu, ktorého odvoz Obec Zeleneč zabezpečuje v pravidelných intervaloch prostredníctvom špecializovaného subjektu.

Zoznam zbieraných druhov odpadov

Kat. číslo. Kat. Názov odpadu
17 01 01 O Betón
17 01 02 O Tehly
17 01 03 O Obkladačky, dlaždice a keramika
17 01 07 O Zmesi betónu , tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky neobsahujúce nebezpečné látky
20 01 01 O Papier a lepenka
15 01 01 O Obaly z papiera a lepenky
20 01 02 O Sklo
15 01 07 O Obaly zo skla
15 01 05 O Kompozitné obaly
20 01 08 O Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností
20 02 01 O Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov
20 01 10 O Šatstvo
20 01 11 O Textílie
20 01 14 N Kyseliny
20 01 15 N Zásady
20 01 21 N Žiarivky s obsahom ortuti
20 01 23 N Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky
20 01 25 O Jedlé oleje a tuky
20 01 26 N Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
20 01 27 N Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
20 01 28 O Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27
15 01 10 N Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
20 01 33 N Olovené batérie, niklovo – kadmiové batérie, batérie obsahujúce ortuť a akumulátory a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
20 01 34 O Batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
20 01 35 N Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti
20 01 36 O Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
20 01 39 O Plasty
15 01 02 O Obaly z plastov
20 01 40 O Kovy
15 01 04 O Obaly z kovu
20 03 07 O Objemný odpad

Zberný dvor slúži na zber vybraných vyseparovaných komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov od pôvodcov, ktorí sú poplatníkmi miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Zeleneč.

Zberný dvor neslúži na odovzdávanie odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa.

Obsluha zberného dvora neprevezme odpad od poplatníka, ktorý nezaplatil riadne a včas miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

Odovzdaný separovaný odpad sa ukladá podľa druhov. Po naplnení zberových kontajnerov a nádob prevádzkovateľ zabezpečí využitie, resp. zneškodnenie odpadu vyseparovaného z komunálneho odpadu prostredníctvom oprávnenej osoby.

Prevádzkové dni a hodiny zberného dvora sú:
streda 15:00 - 18:00
sobota 12:00 - 16:00

Vstup do zberného dvora je v čase neprítomnosti obsluhy ZD zakázaný.

Je zakázané ukladať odpad do zberného dvora, resp. k jeho oploteniu v čase neprítomnosti obsluhy zberného dvora.

Na zberný dvor je možné odovzdať iba odpad uvedený v prevádzkovom poriadku.

Množstvo a druh dovážaného odpadu je zisťované pri vstupe do objektu obsluhou ZD vizuálne. Ak pri kontrole, obsluha ZD zistí, že v separovanom odpade sa nachádza aj iný odpad ako odpad držiteľom deklarovaný alebo odpad, ktorý nezodpovedá druhom odpadov povoleným na zber, obsluha ZD odpad odmietne prevziať.

Každý poplatník je povinný pri odovzdaní odpadu preukázať svoju totožnosť obsluhe zberného dvora platným dokladom totožnosti. Obsluha zberného dvora si zaznamená údaje o pôvodcovi odpadu, dátum, druh a množstvo dovezeného odpadu. Každý poplatník je povinný strpieť čas potrebný na manipuláciu a prípadnú administratívu spojenú s odovzdávaním odpadu.

Každý poplatník je povinný pri odovzdaní odpadu na zbernom dvore tento odpad na vlastné náklady a vlastnými silami roztriediť, uložiť a umiestniť podľa pokynov obsluhy ZD.

Pri odovzdávaní odpadu platia ďalej najmä tieto pravidlá:

a) Objemný odpad ako napríklad nábytok z dreva, drevené okenné rámy bez sklenej výplne a pod. je potrebné do zberného dvora odovzdať v rozobratom stave, aby v zberných nádobách zaberali čo najmenší objem.
b) Domácnosť, ktorej členom je poplatník v obci Zeleneč je oprávnená na zbernom dvore odovzdať maximálne 1 m3 drobného stavebného odpadu ročne. Patria sem najmä: dlažba, obklad, keramika, omietky, kúsky muriva, betónu, malty, strešnej krytiny a iný stavebný materiál, ktorých jednotlivé kusy nepresahujú hmotnosť 15 kg. Drobný stavebný odpad je potrebné odovzdávať v na to prispôsobených nádobách, vakoch alebo vreciach. Drobný stavebný odpad nesmie obsahovať armovacie železo, resp. iný kov, nebezpečný odpad zo stavieb ako napr. azbestová krytina, azbestové kanalizačné rúry, obaly z farieb a iných chemikálií, obaly zo stavebných materiálov a pod..
c) Odovzdávané kovy nesmú obsahovať nebezpečné látky (ropné produkty, chemikálie, výbušniny a pod.). Hmotnosť a rozmery jednotlivých dovážaných kovových častí musia spĺňať podmienku ľahkej manipulácie s nimi.
d) Do zberného dvora je možné vyvážať tabuľové sklo biele i farebné rozmerov väčších ako je otvor na zberných nádobách na sklo, ktoré sú rozmiestnené v intraviláne obce Zeleneč.
e) Papier, lepenka, obaly z papiera a lepenky, kartóny, noviny, časopisy, reklamné plagáty je potrebné odovzdávať zviazané na čo najmenší objem.
f) Plasty a obaly z plastov (PET fľaše, tégliky, fólie, obaly z aviváží, šampónov, kozmetických výrobkov) je zakázané odovzdávať znečistené resp. naplnené inými látkami.
g) Textílie a šatstvo je potrebné odovzdávať čisté, bez obsahu nebezpečných látok.
h) Vyradené elektrické a elektronické zariadenia (napríklad mikrovlnky, práčky, chladničky, mrazničky, TV prijímače, video, audio a iné) musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné diely.
i) Nebezpečné kvapaliny a látky (rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, farby, lepidlá, živice) je potrebné odovzdávať v pôvodných obaloch, aby ich obsah mohol byť identifikovateľný.
j) Do zberného dvora je možné odovzdať iba biologicky rozložiteľný komunálny odpad (ďalej len „BRKO“) z kuchýň domácností rastlinného pôvodu (tzv „zelený“ – zvyšky zeleniny a ovocia) v prípade, ak domácnosť takýto odpad nekompostuje. Do zberného dvora nie je možné odovzdať BRKO z kuchýň reštauračných zariadení a zariadení hromadného stravovania.
k) BRKO zo záhrad a parkov je potrebné odovzdať do zberného dvora tak, aby orezy stromov a kríkov (drevné časti rastlín), boli oddelené od mäkkých častí rastlín (tráva, lístie, burina a pod.).
l) Jedlé oleje a tuky je potrebné odovzdávať neznečistené od častí potravín.

V prípade porušenia podmienok prevádzkového poriadku alebo zákona, je obsluha zberného dvora oprávnená rozhodnúť o neprevzatí odpadu.

Vývoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2
3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17
18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
31 1 2 3 4

Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2024

27.02.2024

24.04.2024

24.06.2024

23.09.2024

09.12.2024

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Elektronické služby

v