Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Platné

VZN č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane Stiahnuté: 29x

VZN č. 6/2013 - Dodatok č. 3 Stiahnuté: 223x

VZN č. 6/2013 - Dodatok č. 2 Stiahnuté: 193x

Cenník za prepožičanie hrobových miest na 10 rokov Stiahnuté: 292x

VZN č. 2/2016 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách Stiahnuté: 750x

VZN č. 3/2016 o užívaní verejných priestranstiev Stiahnuté: 359x

VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zeleneč Stiahnuté: 323x

VZN č. 1/2012 - Dodatok č. 1 Stiahnuté: 357x

VZN č. 6/2013 - Dodatok č. 1 Stiahnuté: 361x

VZN č. 5/2013 - Dodatok č. 1 Stiahnuté: 345x

VZN č. 4/2013 - Dodatok č. 1 Stiahnuté: 334x

VZN č.3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zeleneč Stiahnuté: 606x

VZN č.1/2012 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Zeleneč Stiahnuté: 315x

VZN č.2/2012 - príloha č.2 Stiahnuté: 297x

VZN č.2/2012 - príloha č.1 Stiahnuté: 308x

VZN č.2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Zeleneč Stiahnuté: 330x

VZN č. 3/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zeleneč Stiahnuté: 386x

VZN č. 2/2013 o zrušení Základnej školy, Zeleneč 223 a Materskej školy, Zeleneč 118, zriadení Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč a o určení jej školského obvodu Stiahnuté: 329x

VZN č. 3/2013, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Zeleneč Stiahnuté: 480x

VZN č. 4/2013 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou, Školská 4, Zeleneč Stiahnuté: 312x

Stránka