Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Platné

VZN č. 6/2013 - Dodatok č. 3 Stiahnuté: 181x

VZN č. 6/2013 - Dodatok č. 2 Stiahnuté: 159x

Cenník za prepožičanie hrobových miest na 10 rokov Stiahnuté: 250x

VZN č. 2/2016 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách Stiahnuté: 626x

VZN č. 3/2016 o užívaní verejných priestranstiev Stiahnuté: 315x

VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zeleneč Stiahnuté: 273x

VZN č. 1/2012 - Dodatok č. 1 Stiahnuté: 321x

VZN č. 6/2013 - Dodatok č. 1 Stiahnuté: 318x

VZN č. 5/2013 - Dodatok č. 1 Stiahnuté: 304x

VZN č. 4/2013 - Dodatok č. 1 Stiahnuté: 293x

VZN č.3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zeleneč Stiahnuté: 547x

VZN č.1/2012 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Zeleneč Stiahnuté: 279x

VZN č.2/2012 - príloha č.2 Stiahnuté: 260x

VZN č.2/2012 - príloha č.1 Stiahnuté: 271x

VZN č.2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Zeleneč Stiahnuté: 288x

VZN č. 3/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zeleneč Stiahnuté: 346x

VZN č. 2/2013 o zrušení Základnej školy, Zeleneč 223 a Materskej školy, Zeleneč 118, zriadení Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč a o určení jej školského obvodu Stiahnuté: 278x

VZN č. 3/2013, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Zeleneč Stiahnuté: 376x

VZN č. 4/2013 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou, Školská 4, Zeleneč Stiahnuté: 272x

VZN č. 5/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť materskej školy, školského klubu detí, školskej jedálne a výdajnej školskej jedálne, ktoré sú účasťou Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč Stiahnuté: 302x

Stránka