Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Platné

VZN č.2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Zeleneč Stiahnuté: 469x

VZN č. 3/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zeleneč Stiahnuté: 567x

VZN č. 2/2013 o zrušení Základnej školy, Zeleneč 223 a Materskej školy, Zeleneč 118, zriadení Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč a o určení jej školského obvodu Stiahnuté: 460x

VZN č. 3/2013, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Zeleneč Stiahnuté: 679x

VZN č. 4/2013 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou, Školská 4, Zeleneč Stiahnuté: 436x

VZN č. 5/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť materskej školy, školského klubu detí, školskej jedálne a výdajnej školskej jedálne, ktoré sú účasťou Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč Stiahnuté: 507x

VZN č. 6/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zeleneč Stiahnuté: 360x

VZN č. 1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Územný plán obce Zeleneč Stiahnuté: 371x

VZN č. 1/2015 o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Obce Zeleneč Stiahnuté: 376x

Stránka