Obec Zeleneč
ObecZeleneč

Starosta

Mgr. Ľubomír Jedlička

starosta

nezávislý kandidát

Starosta je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom.
Funkcia starostu je verejnou funkciou. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Výkon funkcie starostu sa končí uplynutím funkčného obdobia a zložením sľubu nového starostu.
Starosta obce
- zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva
- podpisuje ich uznesenia, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým i právnickým osobám
- rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.
Úloha v organizačnej štruktúre
Starosta obce  Zeleneč.

Kontakt:

Tel: 033/5541 142
Mobil: 0905/341 480
Fax: 033/5541 142
E-mail: starosta@zelenec.sk
http://www.zelenec.sk