Obec Zeleneč
ObecZeleneč

Hlavný kontrolór

Ing. Stanislav Nižnan
Narodený  v roku 1943 v Bohdanovciach.

Za hlavného kontrolóra obce bol obecným zastupiteľstvom zvolený v roku 2017.

Úloha hlavného kontrolóra
Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov. Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
Vykonáva kontrolnú činnosť.
Predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti.
Vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.
Predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu.
Predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti.
Spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu, alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
Vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
Je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.
Plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.
Úloha v organizačnej štruktúre
Hlavný kontrolór obce Obec Zeleneč
Kontakty:
Telefón:
Mobil: 0905 489 888
E-mial: stanislav.niznan@gmail.com

Elektronické služby

v
 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 6
DNES: 307
TÝŽDEŇ: 3717
CELKOM: 1077462