Menu
Obec Zeleneč
ObecZeleneč

Hlavný kontrolór

Ing. Stanislava Jurkovičová
Za hlavnú kontrolórku obce bola obecným zastupiteľstvom zvolená dňa 28.2.2023.
Úloha hlavného kontrolóra
Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov. Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
Vykonáva kontrolnú činnosť.
Predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti.
Vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.
Predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu.
Predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti.
Spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu, alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
Vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
Je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.
Plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.
Úloha v organizačnej štruktúre
Hlavný kontrolór obce Zeleneč
Kontakty:
Telefón:
E-mail: kontrolor@zelenec.sk

Vývoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4
5
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26
27 28 29 30

Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2024

27.02.2024

24.04.2024

24.06.2024

23.09.2024

09.12.2024

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Elektronické služby

v