Obec Zeleneč
ObecZeleneč

Hlavný kontrolór

Ing. Stanislav Nižnan
Narodený  v roku 1943 v Bohdanovciach.

Za hlavného kontrolóra obce bol obecným zastupiteľstvom zvolený v roku 2017.

Úloha hlavného kontrolóra
Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov. Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
Vykonáva kontrolnú činnosť.
Predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti.
Vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.
Predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu.
Predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti.
Spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu, alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
Vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
Je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.
Plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.
Úloha v organizačnej štruktúre
Hlavný kontrolór obce Obec Zeleneč
Kontakty:
Telefón:
Mobil: 0905 489 888
E-mial: stanislav.niznan@gmail.com