Virtuálny cintorín

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Združenie miest a obcí

11 plus mikroregión

Cyklojazda 2019

cyklojazda 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Odpady

Základné informácie

Komunálne odpady sú všetky odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.

Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác, drobných stavebných úprav, ktoré vzniknú činnosťou len fyzickej osoby - nepodnikateľa a ktoré nepodliehajú ohlasovacej povinnosti príslušnému stavebnému úradu, resp. vydaniu stavebného, územného alebo obdobného povolenia. Ak vykonanie takýchto prác fyzická osoba – nepodnikateľ zadá právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, prechádza zodpovednosť za odpad na túto právnickú alebo fyzickú osobu – podnikateľa a takýto odpad nie je možné uložiť v zbernom dvore.

Objemné odpady sú komunálne odpady, ktoré svojím rozmerom a hmotnosťou nezodpovedajú používaným zberným nádobám používaným v systéme zberu zmesového komunálneho odpadu.

Zber a odvoz komunálneho odpadu
Obec Zeleneč zabezpečuje zber o odvoz komunálnych odpadov nasledovným spôsobom:

  • Pravidelný odvoz zmesového komunálneho odpadu
  • Pravidelný odvoz triedeného komunálneho odpadu
  • Zber a odvoz odpadu zo skla
  • Zber a odvoz odpadu z areálu na dočasné uloženie vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov (ďalej aj len „zberný dvor“).

Separáciou odpadu a kompostovaním biologicky rozložiteľného odpadu v domácnostiach prispievate k ochrane životného prostredia a šetríte financie obce určené pre odpadové hospodárstvo

Zber a odvoz odpadu zo skla

Odpad zo skla môžu obyvatelia obce odovzdávať do na to určených zberných nádob rozmiestnených v intraviláne obce. Do týchto nádob je zakázané vhadzovať iný odpad ako odpad zo skla. Takisto je zakázané, ukladať odpad mimo nádobu. V prípade, ak vzhľadom k rozmerom nie je možné odpad zo skla vložiť do nádoby, je potrebné odpad odovzdať v zbernom dvore.
Nádoby na odpad zo skla sú vyprázdňované podľa potreby.