Obec Zeleneč
ObecZeleneč

Výpočet vodného

Vodné je súčin množstva vody dodanej verejným vodovodom a ceny za 1 m3 vody dodanej verejným vodovodom.
Množstvo dodanej vody sa stanovuje odpočtom z meracieho zariadenia (vodomeru).

V prípade, ak množstvo dodanej vody nie je merané (aj v prípade akéhokoľvek poškodenia alebo nefunkčnosti meradla), stanovuje sa množstvo dodanej vody podľa smerných čísiel spotreby vody v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody v znení neskorších predpisov.
Úhradu vodného vykonáva odberateľ na základe faktúry vystavenej prevádzkovateľom za príslušné (spravidla polročné) obdobie. Faktúru prevádzkovateľ doručí odberateľovi poštou alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Vodné je možné uhradiť bankovým prevodom na účet Obce Zeleneč č. 4726212/0200, vedený v banke VÚB a.s. – pobočka Trnava alebo v hotovosti do pokladne Obce Zeleneč na Obecnom úrade Zeleneč, Školská 224/5 Zeleneč. Pri bezhotovostných platbách sa ako variabilný symbol použije číslo faktúry vystavenej prevádzkovateľom.