Menu
Obec Zeleneč
ObecZeleneč

Podmienky pripojenia

Podmienky pripojenia o dodávky vody ..

Vodovodné prípojky až po vodomerné šachty boli realizované pre budúcich odberateľov bezplatne v rámci budovania vodovodu v obci, v prípade, ak odberateľ v čase výstavby vodovodu prejavil o vybudovanie prípojky záujem.
Ak vybudovanie prípojky nebolo realizované v rámci výstavby vodovodu v obci, je možné zabezpečiť pripojenie na verejný vodovod iba v prípade, ak žiadateľ vybuduje prípojku na vlastné náklady v zmysle § 4 ods. (6) zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe projektovej dokumentácie a podľa vopred dohodnutých podmienok schválených v konaní v súlade so Stavebným zákonom. Vlastníkom takto vybudovanej prípojky je osoba, ktorá ju zriadila na vlastné náklady a je povinná vykonávať opravy a údržbu prípojky na vlastné náklady.

Vodovodná prípojka sa spravidla pripája na verejný vodovod navŕtavacím pásom s uzáverom. Pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom je súčasťou verejného vodovodu (§ 4 ods. (1) zákona). Pripojenie vodovodnej prípojky na rozvádzaciu vetvu musí realizovať odbornej spôsobilá osoba, za podmienok určených obcou. Obec určuje aj typ a druh použitých komponentov pripojenia (navŕtavací pás, zemná súprava). V zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč č. 238 zo dňa 19.6.2014, v prípade, ak o pripojenie na obecný verejný vodovod požiada žiadateľ, ktorý vlastní nehnuteľnosť v Obci Zeleneč, do ktorej nebola realizovaná vodovodná prípojka v rámci výstavby verejného obecného vodovodu, žiadateľ uhradí Obci Zeleneč pripojovací poplatok vo výške 200,00 eur, ktorý bude použitý na krytie finančných nákladov spojených s realizáciou predmetnej vodovodnej prípojky (posúdenie odbornej spôsobilou osobou obce, dodávka a montáž navŕtavacieho pásu, zemnej súpravy, a vodomeru). Pripojovací poplatok nie je určený na krytie nákladov za zemné práce, dodávku a montáž ostatných súčastí vodovodnej prípojky. Tieto náklady hradí žiadateľ o pripojenie samostatne.

Vodomernú šachtu si zriaďuje odberateľ na vlastné náklady, pričom je ďalej povinný starať sa o jej nezávadný stav počas celej prevádzky, chrániť vodomer pred poškodením (zvlášť mrazom), vrátane plomby. Odberateľ je povinný zaistiť bezpečný prístup k vodomeru pre vykonávanie jeho kontroly, odčítavania stavu a výmeny a tiež zabezpečiť, aby nedošlo k zaplaveniu priestoru, v ktorom je vodomer umiestnený. Osadenie vodomeru musí byť zabezpečené tak, aby mohla byť vykonaná kontrola jeho funkčnosti, ako aj výmena prevádzkovateľom verejného vodovodu. Podmienkou pripojenia na verejný vodovod je vodomerná šachta schválená prevádzkovateľom.
Vodomerná šachta má byť v zmysle príslušných právnych predpisov vybudovaná na pozemku odberateľa a to 1 meter za hranicou pozemku. Ak šachtu nie je možné vzhľadom k existujúcim situačným podmienkam vybudovať v zmysle uvedených pravidiel, môže obec výnimočne odsúhlasiť iné umiestnenie vodomernej šachty.

Ak je prípojka vybudovaná, pripojenie na verejný vodovod, dodanie a montáž vodomeru a jeho príslušenstva (ventily, spätnú klapku) realizuje prevádzkovateľ na základe žiadosti o pripojenie doručenej na Obecný úrad v Zelenči po uzavretí zmluvy o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu.

V prípade, že v nehnuteľnosti je využívaná aj voda z iného (napr. vlastného) zdroja, či už ako pitná, prípadne úžitková, je nutné zabezpečiť oddelenú inštaláciu rozvodov tak, aby v žiadnom prípade nedošlo k zmiešaniu vôd z verejného vodovodu a z iného zdroja, ako to ustanovuje § 4 ods. (7) písm. b) a § 27 ods. (7) zákona.
Žiadateľ o pripojenie musí umožniť zástupcovi prevádzkovateľa skontrolovať, či v žiadnom prípade nemôže dôjsť k zmiešaniu vôd z verejného vodovodu a z iného zdroja. V prípade, ak táto podmienka nie je splnená, nie je možné pripojenie na verejný vodovod realizovať.

Po montáži vodomeru odberateľ potvrdí prevzatie vodomeru v preberacom protokole (montážnom liste). Vodomer je majetkom prevádzkovateľa verejného vodovodu. Prípadné škody na vodomere hradí odberateľ a zodpovedá tiež za stratu a odcudzenie vodomera.
Prepojenie od namontovaného vodomeru na vnútorný rozvod vody v nehnuteľnosti realizuje odberateľ na vlastné náklady.
V prípade, že je zriadená „podvojná“ vodovodná prípojka pre viac nehnuteľností, prípadne časť potrubia je umiestnená na cudzom pozemku, odporúča sa zriadenie vecného bremena zaevidovaného katastrom nehnuteľností. Ak následkom majetko-právneho sporu nebude môcť prevádzkovateľ zabezpečiť dodávku vody do nehnuteľnosti, bude táto skutočnosť považovaná za prekážku spôsobenú odberateľom.

Odberateľ, s ktorým bola uzavretá zmluva o dodávke vody z obecného vodovodu a ktorý má vodovodný systém v nehnuteľnosti pripravený k dodávke vody, oznámi svoj záujem o otvorenie prípojky na obecnom úrade. Oznámenie a termín otvorenia prípojky je možné urobiť akýmkoľvek z uvedených spôsobov:
- osobne na obecnom úrade alebo,
- telefonicky na tel. čísle 5541 008 alebo,
- e-mailom na adresu obec@zelenec.sk alebo,
- písomne na adresu Obecný úrad Zeleneč, Školská 224/5 Zeleneč, 919 21.
Otvorenie prípojky na základe požiadavky zabezpečí zástupca prevádzkovateľa.
Je neprípustné, aby si prípojku otvoril odberateľ sám bez prítomnosti zástupcu prevádzkovateľa !!! Spustenie dodávky vody z verejného vodovodu inou osobou ako zástupcom prevádzkovateľa sa považuje za neoprávnený odber vody, na ktorý sa vzťahuje možnosť zmluvnej pokuty vo výške 1000,00 eur, ako aj ďalšie sankčné oprávnenia prevádzkovateľa.
K vpusteniu vody do nehnuteľnosti pristúpi prevádzkovateľ až vtedy, keď odberateľ zabezpečí prepojenie od vodomeru na vnútorný rozvod v nehnuteľnosti a po kontrole, že prepojením nedôjde k zmiešaniu vôd z verejného vodovodu a z vlastného zdroja.
Po vpustení vody do prípojky je nutné odpustiť dostatočné množstvo vody z prípojky, aby bolo zabezpečené jej prepláchnutie.

Neoprávneným odberom vody z verejného vodovodu sa v zmysle zákona považuje:
a) odber bez uzatvorenej zmluvy o dodávke vody alebo v rozpore s touto zmluvou,
b) odber pred meradlom alebo odber po odstránení meradla,
c) odber s používaním meradla, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odber nezaznamenáva alebo zaznamenáva odber menší, ako je skutočný,
d) odber s používaním meradla, na ktorom bolo poškodené zaistenie proti neoprávnenej manipulácii,
e) odber s použitím požiarneho obtoku na iné účely ako požiarne,
f) odber bez súhlasu prevádzkovateľa.

Kto neoprávnene odoberá vody z verejného vodovodu, je povinný nahradiť spôsobenú škodu prevádzkovateľovi.

Osoby poverené prevádzkovateľom sú oprávnené vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudzie pozemky a do cudzích objektov na účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejného vodovodu, zistenia stavu meradla alebo jeho montáže, demontáže, opravy, údržby alebo výmeny, vykonania kontrolného merania množstva a kvality vody a zistenia technického stavu prípojky, v zmysle § 17 ods. (4) zákona.

Odberateľ je ďalej povinný:
a) dodržiavať podmienky ustanovené v prevádzkovom poriadku verejného vodovodu a podmienky dohodnuté v zmluve uzatvorenej s prevádzkovateľom,
b) oznamovať prevádzkovateľovi návrhy zmien v ním vykonávanej činnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmeny v zásobovaní vodou,
c) oznámiť prevádzkovateľovi zistenú poruchu na vodovodnej prípojke vrátane poruchy na meradle,
d) dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu meradla, k jeho odstráneniu alebo inému neoprávnenému zásahu na meradle,
e) neodkladne odstrániť prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie na meradle, najmä neodkladne vykonať opatrenia proti zaplaveniu priestoru, v ktorom je meradlo umiestnené,
f) oznámiť prevádzkovateľovi nové údaje súvisiace s odberom vody z verejného vodovodu,
g) oznámiť prevádzkovateľovi zmenu vlastníckeho alebo iného obdobného práva k nehnuteľnosti pripojenej na verejný vodovod.

Prevádzkovateľ môže prerušiť alebo obmedziť dodávku vody verejného vodovodu (§ 32 ods. (1) zákona):
a) z dôvodu mimoriadnej udalosti,
b) pri poruche na verejnom vodovode,
c) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
d) pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prácach,
e) pri obmedzení zásobovania vodou,
f) pri vyhlásení regulačných stupňov odberu vôd,
g) ak nevyhovuje zariadenie odberateľa technickým požiadavkám tak, že kvalita vody vo verejnom vodovode môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo spôsobiť škodu na majetku,
h) ak zariadenie odberateľa alebo spôsob odberu vody je v rozpore s dohodnutými technickými podmienkami,
i) ak neumožní odberateľ prevádzkovateľovi prístup k meradlu alebo vodovodnej prípojke,
j) ak sa zistilo neoprávnené pripojenie vodovodnej prípojky,
k) ak odberateľ nezabezpečí odstránenie zistenej poruchy na svojich zariadeniach, alebo na svojej vodovodnej prípojke v lehote stanovenej prevádzkovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako tri dni,
l) pri preukázaní neoprávneného odberu vody,
m) v prípade nezaplatenia vodného po dobu dlhšiu ako 30 dní pod dobe splatnosti,
n) v prípade neplnenia iných povinností odberateľom, ktoré mu vyplývajú zo zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov, prevádzkového poriadku alebo zo zmluvy uzavretej s prevádzkovateľom,
o) pri poruche na vodovodnej prípojke v prípade, ak je prípojka majetkom vlastníka verejného vodovodu,
p) z iných dôvodov podľa osobitných predpisov.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody a ušlý zisk, ktoré vzniknú odberateľovi pri prerušení alebo obmedzení dodávky vody, pre ktoré je prevádzkovateľ oprávnený dodávku vody obmedziť alebo prerušiť a z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie.
Ak prevádzkovateľ obmedzí alebo preruší dodávku vody verejným vodovodom z dôvodov na strane odberateľa v zmysle § 32 ods. 1 písm. g), h), i), j), k), l), m) a n) zákona, môže odberateľ prevádzkovateľa požiadať o opätovné pripojenie až po odstránení dôvodov, pre ktoré k obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky vody došlo.
Opätovné pripojenie na verejný vodovod môže prevádzkovateľ odmietnuť aj v prípade, že o opätovné pripojenie žiada odberateľ, ktorý má nevysporiadané pohľadávky voči prevádzkovateľovi, z dôvodu nezaplatenia dlhu za dodávku vody verejným vodovodom za predchádzajúce obdobia.

Ďalšie práva a povinnosti prevádzkovateľa a odberateľa sú upravené všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä zákon a vyhláška), prevádzkovým poriadkom verejného vodovodu a zmluvou o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu.

 

Vývoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7
8 9 10 11 12
13 14 15
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2024

27.02.2024

24.04.2024

24.06.2024

23.09.2024

09.12.2024

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Elektronické služby

v