Virtuálny cintorín

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Združenie miest a obcí

11 plus mikroregión

Cyklojazda 2019

cyklojazda 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Cena vody

Obec Zeleneč ako prevádzkovateľ verejného vodovodu (ďalej aj len „prevádzkovateľ“) nakupuje vodu od spoločnosti TAVOS a.s. za tzv. „distribučnú“ cenu. Maximálnu cenu vody schvaľuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vody (ÚRSO). Spoločnosť TAVOS a.s. v zmysle príslušného rozhodnutia ÚRSO pre rok 2014 - 2016 účtuje Obci Zeleneč cenu vody 0,7176 eur/m3 (s DPH).

Cena vody, ktorá je verejným vodovodom dodávaná konečným odberateľom v obci je určovaná uznesením obecného zastupiteľstva. Ani takto určená cena nesmie byť vyššia ako schváli ÚRSO. V zmysle príslušného rozhodnutia ÚRSO schválilo Obci Zeleneč pre roky 2014 – 2016 maximálnu cenu za dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,4047 eur/m3 (bez DPH). O cene vody rozhodlo obecné zastupiteľstvo uznesením č. 82/2015 zo dňa 14.12.2015 a schválilo cenu za dodávku pitnej vody výške 0,8743 eura za 1 m3 vody pre všetkých odberateľov v obci Zeleneč a teda schválilo cenu , ktorá je podstatne nižšia ako maximálna cena schválená ÚRSOm. Jedná sa o cenu, za ktorú bude v roku 2014 - 2016 dodávať spoločnosť TAVOS a.s. vodu všetkým konečným odberateľom v celom trnavskom regióne.

Následkom nízkeho rozdielu medzi nákupnou cenou vody a predajnou cenou vody v obci a vzhľadom k malému objemu predanej vody, v súčasnosti obec nedokáže plne vykryť prevádzkové náklady na prevádzku vodovodu (mzdové náklady, rozbory vody, náklady na elektrickú energiu, preplachovanie systému, administratívu, údržbu ...).