Obec Zeleneč
ObecZeleneč

Zamestnanci obecného úradu

Jana Bóorová

 • kompletné zabezpečovanie účtovníckych agend (objednávky,účtovníctvo, fakturácia, zverejňovanie objednávok, faktúr...)
 • evidencia majetku obce, záverečný účet obce
 • agenda bytov
 • dotačné zmluvy
 • spojovateľka

Kontakt:

 • Tel: 033-5541 008, 0918 366 494
 • Fax: 033-5541 142
 • E-mail: jana.boorova@zelenec.sk

 

Michaela Bachratá

 • správa daní a poplatkov (daňové priznania, platobné výmery, spracovanie a evidencia úhrad...)
 • vodné, stočné
 • stavebná agenda (stanoviská k stavebným povoleniam, ohlásenie drobnej stavby...)
 • výrub drevín
 • podateľňa
 • agenda odpadového hospodárstva

Kontakt:

 • Tel: 033-5541 008, 0918 366 494
 • Fax: 033-5541 142
 • E-mail: michaela.bachrata@zelenec.sk

 

Monika Vallová

 • mzdová a personálna agenda, BOZP
 • evidencia obyvateľstva, CO
 • rozhodnutie o určení súpisného a orientačného čísla
 • sociálna a kultúrna agenda
 • evidencia hrobových miest, zmluvy o nájme hrobového miesta
 • osvedčovanie listín a podpisov
 • hlásenia miestneho rozhlasu

Kontakt:

 • Tel: 033-5541 008, 0918 366 494
 • Fax: 033-5541 142
 • E-mail: monika.vallova@zelenec.sk

 

Ing. Miroslava Uhliarová

 • pokladňa
 • samostatné zabezpečovanie rozpočtovania alebo financovania (vypracovanie návrhu rozpočtov, rozpočtové opatrenia, zámery a ciele obce, monitorovacia správa)
 • RIS SAM
 • zverejňovanie zmlúv, spravovanie web stránky
 • agenda verejného obstarávania, elektronický kontraktačný systém
 • agenda školstva
 • Obecné zastupiteľstvo - príprava, zápisnice, uznesenia

Kontakt:

 • Tel: 033-5541 008, 0918 366 494
 • Fax: 033-5541 142
 • E-mail: miroslava.uhliarova@zelenec.sk

 

Marta Rebrová

 • správa kultúrneho domu a budova obecného úradu, upratovanie

Kontakt:

 • Tel: 033-5541 008, 0918 366 494
 • Fax: 033-5541 142
 • E-mail: obec@zelenec.sk

 

Dušan Selecký

 • koordinovanie prác zamestnancov s fyzickou prácou
 • údržbárske a opravárske práce, technické činnosti
 • odstraňovanie závad na nájomných bytoch
 • údržbárske a opravárske práce

Kontakt:

 • Tel: 033-5541 008
 • Fax: 033-5541 142
 • E-mail:obec@zelenec.sk

 

Miloš Tibenský

 • odstraňovanie závad na nájomných bytoch
 • údržbárske a opravárske práce

Kontakt:

 • Tel: 0911 977 084
 • Fax: 033-5541 142
 • E-mail: obec@zelenec.sk

 

Ivan Malec

 • montážne a prevádzkové práce na vodovodnej a kanalizačnej sieti
 • údržbárske a opravárske práce, technické činnostiBartolomej Križan
 • odborne spôsobilá osoba pre prevádzkovanie vodovodu

Kontakt:

 • Fax: 033-5541 142
 • E-mail: obec@zelenec.sk