Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Platné

Cenník za prepožičanie hrobových miest na 10 rokov Stiahnuté: 76x

VZN č. 2/2016 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách Stiahnuté: 207x

VZN č. 3/2016 o užívaní verejných priestranstiev Stiahnuté: 124x

VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zeleneč Stiahnuté: 104x

VZN č. 1/2012 - Dodatok č. 1 Stiahnuté: 155x

VZN č. 6/2013 - Dodatok č. 1 Stiahnuté: 146x

VZN č. 5/2013 - Dodatok č. 1 Stiahnuté: 143x

VZN č. 4/2013 - Dodatok č. 1 Stiahnuté: 139x

VZN č.3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zeleneč Stiahnuté: 154x

VZN č.1/2012 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Zeleneč Stiahnuté: 124x

VZN č.2/2012 - príloha č.2 Stiahnuté: 108x

VZN č.2/2012 - príloha č.1 Stiahnuté: 111x

VZN č.2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Zeleneč Stiahnuté: 116x

VZN č. 3/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zeleneč Stiahnuté: 172x

VZN č. 2/2013 o zrušení Základnej školy, Zeleneč 223 a Materskej školy, Zeleneč 118, zriadení Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč a o určení jej školského obvodu Stiahnuté: 112x

VZN č. 3/2013, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Zeleneč Stiahnuté: 189x

VZN č. 4/2013 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou, Školská 4, Zeleneč Stiahnuté: 103x

VZN č. 5/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť materskej školy, školského klubu detí, školskej jedálne a výdajnej školskej jedálne, ktoré sú účasťou Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč Stiahnuté: 135x

VZN č. 6/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zeleneč Stiahnuté: 121x

VZN č. 1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Územný plán obce Zeleneč Stiahnuté: 139x

Stránka