Obec Zeleneč
ObecZeleneč

Výpočet stočného

Výpočet stočného a jeho fakturácia

Stočné je súčin množstva odpadovej vody odvedenej verejnou kanalizáciou a ceny za 1 m3 odvedenej odpadovej vody.
Množstvo odpadovej vody odvedenej verejnou kanalizáciou od producentasa určuje v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 209/2013 Z. z. (ďalej len „vyhláška“) nasledovnými spôsobmi:

a) Určenie množstva odvedenej odpadovej vody technicky vhodným meradlom pretečeného objemu odpadovej vody, schváleným prevádzkovateľom (§ 4 vyhlášky), umiestneným na časti kanalizačnej prípojky, ktorou preteká všetka odpadová voda odvádzaná danou kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie. Meradlo si na vlastné náklady zabezpečuje producent a tento je povinný zabezpečiť technickú spôsobilosť meradla v zmysle príslušnej legislatívy. (Tento spôsob merania, tzv. „meranie na odtoku“, sa v obci v súčasnosti vôbec nevyužíva.)
b) Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nemeria podľa písm. a) a tvorí len voda odobratá z verejného vodovodu, určí sa množstvo vypúšťaných odpadových vôd podľa množstva vody dodanej verejným vodovodom (§ 5 ods. (1) vyhlášky). Meradlo určené na meranie vody odobratej z verejného vodovodu je vo vlastníctve prevádzkovateľa a je príslušenstvom verejného vodovodu.
c) Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nemeria podľa písm. a) a tvorí ho voda odobratá z rôznych zdrojov vody, určí sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie súčtom množstiev meranej odobratej vody zo všetkých týchto zdrojov vody, ak sa množstvo odobratej vody z týchto zdrojov vody meria. Meranie vody odobratej z iného zdroja vody ako verejného vodovodu zabezpečí na vlastné náklady producent technicky vhodným meradlom schváleným obcou. Údaj z takéhoto merania môže slúžiť na určenie časti množstva odpadových vôd iba ak spĺňa podmienky ustanovené osobitnými predpismi (napr. zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii ...). Jedná sa najmä o povinnosť certifikácie, prípadne kalibrácie meradla v intervaloch určených legislatívou (v súčasnosti každých 6 rokov).
d) Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nemeria podľa písm. a) a tvorí ho voda odobratá z rôznych zdrojov vody a množstvo odobratej vody zo všetkých týchto zdrojov vody sa nemeria v zmysle písm. c), určí sa množstvo vypúšťaných odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie v zmysle § 5 ods. (3) až (9) vyhlášky, spravidla na základe spotreby vody v porovnateľnom období určenom smernými číslami spotreby vody, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky.

Tzv. „paušálne“ stočné na jednu osobu za jeden rok v byte alebo dome so samostatnými výtokmi vody a splachovacími WC a s kúpeľňou (so sprchovacím kútom/s vaňou a s lokálnou prípravou teplej vody) pri vyhláškou určenom smernom čísle 34,0 m3/osoba/rok a schválenej cene odvedenej odpadovej vody 1,50 eur za 1 m3 odvedenej odpadovej vody je (34 x 1,50 =) 51,- eur za jednu osobu a jeden rok.

Nakoľko v obci prevažná časť producentov množstvo odpadovej vody nemeria (ani na odtoku, ani vodomermi), obec účtuje spravidla „paušálne“ stočné.
Spôsob určenia množstva odvedenej odpadovej vody do verejnej kanalizácie je možné zmeniť na základe písomnej žiadosti producenta. Producent je v takomto prípade povinný preukázať, že spôsob merania je spôsobilý k určeniu množstva odvedenej odpadovej vody a umožniť zástupcovi prevádzkovateľa za účelom kontroly vstúpiť do nehnuteľnosti. V opačnom prípade môže prevádzkovateľ odmietnuť akceptovať zmenu spôsobu určenia množstva odvedenej odpadovej vody do verejnej kanalizácie.
Spôsob určenia množstva odvedenej odpadovej vody do verejnej kanalizácie je možné na základe žiadosti producenta zmeniť až v nasledujúcom fakturačnom období.
Obec môže zmeniť spôsob určenia množstva odvedenej odpadovej vody do verejnej kanalizácie aj bez žiadosti producenta v prípade, ak zistí, že nie sú splnené príslušné podmienky pre určenie množstva odvedenej odpadovej vody do verejnej kanalizácie na základe merania.
Obec môže zmeniť spôsob určenia množstva odvedenej odpadovej vody do verejnej kanalizácie aj bez žiadosti producenta v prípade, ak u producenta u ktorého sa určuje množstvo odvedenej odpadovej vody na základe smerných čísiel zistí, že sú splnené príslušné podmienky pre určenie množstva odvedenej odpadovej vody do verejnej kanalizácie na základe merania.

Úhradu stočného vykonáva producent na základe faktúry vystavenej obcom za príslušné (spravidla polročné) obdobie. Faktúru obec doručí producentovi poštou alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
Stočné je možné uhradiť bankovým prevodom na účet Obce Zeleneč: IBAN SK68 0200 0000 0000 0472 6212, vedený v banke VÚB a.s. – pobočka Trnava alebo v hotovosti do pokladne Obce Zeleneč na Obecnom úrade Zeleneč, Školská 224/5 Zeleneč. Pri bezhotovostných platbách sa ako variabilný symbol použije číslo faktúry vystavenej obcou.

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1
1
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19
1
20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 7
DNES: 236
TÝŽDEŇ: 760
CELKOM: 790380

Video obce Zeleneč