Obec Zeleneč
ObecZeleneč

Podmienky pripojenia

Podmienky pripojenia o odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie

Vlastník stavby alebo pozemku je povinný pripojiť nehnuteľnosť, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu s Obcou Zeleneč, ak sa v časti obce, na ktorej sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená a vlastník nehnuteľnosti nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami (§ 23 zákona).

Verejná kanalizácia v obci Zeleneč bola vybudovaná ako kanalizácia splašková a nie združená. Znamená to, že kanalizácia nie je technicky a kapacitne spôsobilá pre odvádzanie vôd z povrchového odtoku (atmosférických zrážok). Z tohto dôvodu je prísne zakázané odvádzať vody z povrchového odtoku (atmosférických zrážok) do obecnej verejnej kanalizácie !!!
Do verejnej kanalizácie je možné vypúšťať alebo odvádzať iba odpadové vody mierou znečistenia a množstvom zodpovedajúce prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie. Odpadové vody, ktoré presahujú najvyššiu prípustnú mieru znečistenia podľa prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie, sa môžu vypúšťať do verejnej kanalizácie až po ich predčistení u producenta na mieru zodpovedajúcu prevádzkovému poriadku alebo rozhodnutiu obvodného úradu životného prostredia.
Do verejnej kanalizácie je zakázané vypúšťať látky, ktoré nie sú odpadovými vodami alebo škodia prevádzke verejnej kanalizácie (napr. oleje, fenoly, riedidlá, postrekové látky, tekutiny obsahujúce kovy a pod.).
Do verejnej kanalizácie je prísne zakázané odvádzať pevné látky ako napr. pevné zvyšky jedál, handry, tkaniny, textílie, pevné nečistoty, štrk, piesok, zemina, akékoľvek predmety, rastliny a ich časti a pod. !!! Producent je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie vtoku pevných látok do verejnej kanalizácie. V prípade, ak bude preukázané, že pevné látky pochádzajúce z prípojky producenta spôsobia poruchu funkčnosti verejnej kanalizácie, producent je povinný uhradiť všetky náklady spojené s odstránením poruchy.

Kanalizačné prípojky boli realizované bezplatne v rámci budovania kanalizácie v obci v prípade, ak vlastník/užívateľ nehnuteľnosti v čase výstavby kanalizácie prejavil o vybudovanie prípojky záujem.
V prípade potreby realizácie novej prípojky je možné zabezpečiť pripojenie na verejnú kanalizáciu na základe písomnej žiadosti. Žiadateľ vybuduje prípojku na vlastné náklady v zmysle § 4 ods. (6) zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe projektovej dokumentácie a podľa vopred dohodnutých podmienok schválených v konaní v súlade so Stavebným zákonom. Vlastníkom takto vybudovanej prípojky je osoba, ktorá ju zriadila na vlastné náklady a je povinná vykonávať opravy a údržbu prípojky na vlastné náklady.
V prípade, ak bola kanalizačná prípojka vybudovaná v minulosti, ale nebola doposiaľ využívaná, je nový producent odpadovej vody povinný písomne požiadať obec o uzavretie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd.
So žiadateľom (podľa predchádzajúcich odsekov) uzavrie obec zmluvu o odvádzaní odpadových vôd. Nový producent odpadových vôd je oprávnený odvádzať odpadové vody do verejnej kanalizácie iba na základe platnej a účinnej zmluvy. Pred uzavretím zmluvy musí nový producent odpadových vôd preukázať, že dažďové vody nebudú odvádzané do verejnej kanalizácie.
Obec môže odmietnuť uzatvorenie zmluvy v prípade, ak to kapacita verejnej kanalizácie neumožňuje.
Osoby poverené prevádzkovateľom alebo obcou sú oprávnené vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudzie pozemky a do cudzích objektov na účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejnej kanalizácie, zistenia stavu meradla alebo jeho opravy, údržby alebo výmeny, vykonania kontrolného merania množstva a kvality vypúšťaných odpadových vôd, zistenia technického stavu kanalizačnej prípojky v zmysle § 18 ods. (4) zákona. Producent je v takomto prípade povinný vstup na nehnuteľnosť umožniť v nevyhnutnej miere.
V prípade, že je zriadená „podvojná“ kanalizačná prípojka pre viac nehnuteľností, prípadne časť potrubia je umiestnená na cudzom pozemku, odporúča sa zriadenie vecného bremena zaevidovaného katastrom nehnuteľností. Ak následkom majetko-právneho sporu, nebude môcť obec zabezpečiť odvádzanie odpadovej vody z nehnuteľnosti, bude táto skutočnosť považovaná za prekážku spôsobenú producentom.

Za neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie sa v zmysle zákona považuje:
a) vypúšťanie bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd alebo v rozpore s touto zmluvou,
b) vypúšťanie v rozpore s podmienkami ustanovenými prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie,
c) vypúšťanie bez merania, ak je dohodnuté alebo je v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve,
d) vypúšťanie s používaním meradla, ktoré nie je umiestnené podľa rozhodnutia prevádzkovateľa,
e) vypúšťanie s používaním meradla, ktoré v dôsledku zásahu množstvo nezaznamenáva alebo zaznamenáva menšie množstvo, ako je skutočné,
f) vypúšťanie s použitím meradla, na ktorom je poškodené zaistenie proti neoprávnenej manipulácii.

Kto neoprávnene vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie, je povinný nahradiť spôsobenú škodu prevádzkovateľovi.

Producent je ďalej povinný:
a) oznamovať prevádzkovateľovi návrhy zmien v ním vykonávanej činnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmeny v odvádzaní a čistení odpadových vôd,
b) oznámiť prevádzkovateľovi zistenú poruchu na kanalizačnej prípojke vrátane poruchy na meradle,
c) dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu meradla, k jeho odstráneniu alebo inému neoprávnenému zásahu na meradle,
d) neodkladne odstrániť prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie na meradle, najmä neodkladne vykonať opatrenia proti zaplaveniu priestoru, v ktorom je meradlo umiestnené,
e) oznámiť prevádzkovateľovi nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie a nové skutočnosti potrebné k výpočtu stočného,
f) oznámiť prevádzkovateľovi zmenu vlastníckeho alebo iného obdobného práva k nehnuteľnosti pripojenej na verejnú kanalizáciu.

Producent nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa odvádzať odpadové vody od ďalšieho producenta.
Ak má prevádzkovateľ pochybnosti o správnosti údajov meradla, ktoré je vo vlastníctve (alebo inom obdobnom vzťahu) producenta alebo zistí poruchu na meradle, má právo požiadať producenta o jeho preskúšanie. Producent je povinný do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti zabezpečiť preskúšanie meradla podľa osobitného predpisu (zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii ...). Výsledok preskúšania producent neodkladne písomne oznámi prevádzkovateľovi. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace s preskúšaním meradla upravuje zákon.

Prevádzkovateľ môže prerušiť alebo obmedziť odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou (§ 32 ods. (1) zákona):
a) z dôvodu mimoriadnej udalosti,
b) pri poruche na verejnej kanalizácii,
c) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
d) pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prácach,
g) ak nevyhovuje zariadenie producenta technickým požiadavkám,
h) ak zariadenie producenta alebo spôsob odvádzania odpadových vôd je v rozpore s dohodnutými technickými podmienkami,
i) ak neumožní producent prevádzkovateľovi prístup k meradlu alebo kanalizačnej prípojke,
j) ak sa zistilo neoprávnené pripojenie kanalizačnej prípojky,
k) ak producent nezabezpečí odstránenie zistenej poruchy na svojich zariadeniach, alebo na svojej kanalizačnej prípojke v lehote stanovenej prevádzkovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako tri dni,
l) pri preukázaní neoprávneného vypúšťania odpadových vôd,
m) v prípade nezaplatenia stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní pod dobe splatnosti,
n) v prípade neplnenia iných povinností producentom, ktoré mu vyplývajú zo zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov, prevádzkového poriadku alebo zo zmluvy uzavretej s prevádzkovateľom,
o) pri poruche na kanalizačnej prípojke v prípade, ak je prípojka majetkom vlastníka kanalizácie,
p) z iných dôvodov podľa osobitných predpisov.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody a ušlý zisk, ktoré vzniknú producentovi pri prerušení alebo obmedzení odvádzania odpadových vôd z dôvodov, pre ktoré je prevádzkovateľ oprávnený odvádzanie odpadových vôd obmedziť alebo prerušiť a z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie.
Ak prevádzkovateľ obmedzí alebo preruší odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou z dôvodov na strane producenta v zmysle § 32 ods. 1 písm. g), h), i), j), k), l), m) a n) zákona, môže producent prevádzkovateľa požiadať o opätovné pripojenie až po odstránení dôvodov, pre ktoré k obmedzeniu alebo prerušeniu odvádzanie odpadových vôd došlo.
Opätovné pripojenie na verejnú kanalizáciu môže prevádzkovateľ odmietnuť aj v prípade, že o opätovné pripojenie žiada producent, ktorý má nevysporiadané pohľadávky voči prevádzkovateľovi, z dôvodu nezaplatenia dlhu za odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúce obdobia.

Ďalšie práva a povinnosti a prevádzkovateľa producenta sú upravené všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä zákon a vyhláška), prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie a zmluvou o odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie.

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 69
TÝŽDEŇ: 1438
CELKOM: 804264

Video obce Zeleneč