Virtuálny cintorín

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Združenie miest a obcí

11 plus mikroregión

Cyklojazda 2019

cyklojazda 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Cena za odvádzanie odpadových vôd

Cena za odvádzanie odpadových vôd obecnou verejnou kanalizáciou od 1.1.2016
(v zmysle uznesenia OZ č. 81/2015 zo dňa 14.12.2015):

a) Cena za odvádzanie odpadových vôd obecnou verejnou kanalizáciou je 1,2910 eura za 1 m3 odpadovej vody.
b) V prípade ak množstvo odvedenej odpadovej vody do obecnej verejnej kanalizácie nie je možné určiť na základe merania, určí sa množstvo vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie na základe výpočtu a smerných čísiel v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 209/2013 Z. z. (ďalej len „vyhláška“);

Obec Zeleneč ako vlastník verejnej kanalizácie (ďalej aj len „vlastník“) odvádza odpadovú vodu do kanalizačného zberača a následne do čističky odpadových vôd, ktoré prevádzkuje spoločnosť TAVOS a.s.. Množstvo odvedenej odpadovej vody z celej obce je merané a namerané objemy odpadovej vody slúžia k výpočtu stočného, ktoré spoločnosť TAVOS a.s. mesačne účtuje Obci Zeleneč ako celku. Stočné je v tomto prípade súčin množstva odpadovej vody odvedenej verejnou kanalizáciou určeného meraním na výstupe z obce a ceny za 1 m3 odvedenej odpadovej vody.
Maximálnu cenu za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou schvaľuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vody (ÚRSO). Spoločnosť TAVOS a.s. v zmysle príslušného rozhodnutia ÚRSO pre roky 2014-2016 účtuje Obci Zeleneč cenu za odvedenie a čistenie odpadovej vody 1,2910 eur/m3 (s DPH).

Cena za 1 m3 odvedenej odpadovej vody, ktorú Obec Zeleneč účtuje producentom odpadovej vody v obci, teda vlastníkom/užívateľom nehnuteľností (ďalej len „producent“) je určovaná uznesením obecného zastupiteľstva. Ani takto určená cena nesmie byť vyššia ako schváli ÚRSO. V zmysle príslušného rozhodnutie ÚRSO pre roky 2014 – 2016 rozhodol o maximálnej cene za odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Zeleneč, vo výške 1,6835 eur/m3. O cene odvedenej odpadovej vody rozhodlo obecné zastupiteľstvo uznesením č. 81/2015 zo dňa 14.12.2015, čím schválilo cenu vo výške 1,2910 eur/m3 odvedenej odpadovej vody pre všetkých producentov v obci Zeleneč. Jedná sa teda o takmer identickú cenu, ktorú pri výpočte stočného účtuje spoločnosť TAVOS a.s. Obci Zeleneč. Znamená to, že celý objem finančných prostriedkov, ktorý obec vyberie vo forme stočného od producentov odpadovej vody v obci, následne uhradí spoločnosti TAVOS a.s..
Prevádzkové náklady na prevádzku kanalizácie (platby za odbornú prevádzku, mzdové náklady, administratíva, náklady na elektrickú energiu, náklady na riešenie havarijných situácií, preplachovanie a čistenie jednotlivých vetiev kanalizačného systému, odčerpávanie odpadovej vody cisternou v prípade porúch, údržba, oprava a revízie čerpadiel v čerpacích staniciach, náklady na odvádzanie dažďových a balastných vôd ...) nie sú kryté stočným, ktoré obec vyberie od producentov odpadovej vody v obci napriek tomu, že cena stočného bola obcou v priebehu posledných troch rokov zvýšená už trikrát. Obec musí tieto výdavky kryť v rámci rozpočtu obce z financií, ktoré by mohli byť využité iným spôsobom.