Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Mgr. Ľubomír Jedlička

Starosta je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom.

Funkcia starostu je verejnou funkciou. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Výkon funkcie starostu sa končí uplynutím funkčného obdobia a zložením sľubu nového starostu.

Starosta obce

- zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva

- podpisuje ich uznesenia, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým     i právnickým osobám

- rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

 

Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

Telefón: 033/5541142
Mobilný telefón: 0905341480
Fax: 033/5541142
E-mail: starosta@zelenec.sk
WWW: www.zelenec.sk
vCard
Mgr. Ľubomír Jedlička

Úloha v org. štruktúre

Obec Zeleneč - Starosta obce