Navigácia

Obsah

22.04.2019

Obrady Bielej soboty

Obrady Bielej soboty

Katolíci počas dňa Bielej soboty prichádzajú do kostola na modlitby a poklonu k Božiemu hrobu. Obrady Bielej soboty sa začínajú večer po zotmení v rámci veľkonočnej vigílie (bdenia).Táto noc je očakávaním Pána, nocou, keď cirkev bdie a očakáva Kristovo zmŕtvychvstanie. Znovu sa rozozvučia zvony na kostoloch, ktoré od štvrtka večera "mlčali".

Detail

22.04.2019

Obrady Veľkého piatku v kostole Narodenia Panny Márie v Zelenči

Obrady Veľkého piatku v kostole Narodenia Panny Márie v Zelenči

Veľký piatok - tento deň je pripomienka ukrižovania a smrti Ježiša Krista na kríži.

Detail

14.04.2019

Kvetná nedeľa v kostole Narodenia Panny Márie v Zelenči

Kvetná nedeľa v kostole Narodenia Panny Márie v Zelenči

Svätá omša v kostole Narodenia Panny Marie v Zelenči

Detail

13.04.2019

Linčanský džbánek 2019

Linčanský džbánek 2019

Na Linčanskom džbánku sa odovzdávali ceny...

Detail

13.04.2019

Hodina Jumpingu

Hodina Jumpingu

Takto perfektne to ide cvičencom na hodinách jumpingu (cvičenie na trampolínach). Ak chcete zažiť tú fantastickú atmosféru a dať svojmu telu "zabrať", jednoducho sa k nim pridajte. Budú sa na Vás tešit inštruktori Juraj a Miroslav, každý piatok o 19.00 hod. v telocvični ZŠ v Zelenči.

Detail

Kalendár akcií

31.05.2019

Ružindol

Ružindolský víchor

9. ročník cestného behu Ružindolský víchor

Detail

05.07.2019

Cyklojazda 2019 1

Cyklojazda 2019

Dňa 5.7.2019 od 10:00 hod. sa uskutoční cyklojazda "Zeleneč Tour 2019".

Detail

Novinky

09.04.2019

Rekonštrukcia a úprava koryta obecného potoka

Obecný úrad Zeleneč realizuje rekonštrukciu a úpravu koryta obecného potoka, preto vás žiadame o pochopenie a zároveň spoluprácu pri čistení a údržbe a to tak, že odstránite nánosy napr. konáre, v toku potoka, aby bol zachovaný prietok vody. Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme.

Detail

08.04.2019

Zákaz spaľovania odpadov

Zákaz spaľovania odpadov

Opätovne dôrazne upozorňujeme, že spaľovanie lístia, konárov,zvyškov rastlín a ostatného odpadu zo záhrad a domácností je zakázané. Dochádza tak k porušovaniu Občianskeho zákonníka, podľa ktorého nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov dymom, prachom a hlukom. Spaľovanie je aj porušovaním zákona o odpadoch. Občania by si mali uvedomiť, že pri spaľovaní odpadov zo záhrad sa uvoľňujú toxické látky. Dôvodom je nedokonalé horenie za nízkych teplôt a nedostatočné okysličovanie. Pre svoje zdravie potrebujeme zdravé ovzdušie a preto je nutné rešpektovať dané opatrenia.Drevný odpad zo záhrad, ktorý nemôžu občania skompostovať (napr. konáre) môžu občania odovzdať na zberný dvor. Zákaz spaľovania lístia, konárov, zvyškov rastlín a ostatného odpadu zo záhrad upravujú tieto zákony: * zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov * zákon č.314/2001 Z.z.o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov * zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Detail

01.04.2019

Oprava stavnice 1

Oprava stavnice

Z dôvodu rekonštrukcie stavnice bude predbežne v dňoch 1.-2.4.2019 vypúšťaná voda z miestneho potoka.

Detail

28.03.2019

Vlhčené obrúsky, plienky, plasty nepatria do kanalizácie !!!

Čistiarne odpadových vôd bojujú s pevnými nečistotami, ktoré denne pritekajú kanalizácií. Ide hlavne o vlhčené vreckovky a obrúsky, ktoré v kanalizačnej sieti a v čistiarňach pôsobí veľké problémy. Na rozdiel od toaletného papiera sa totiž nerozpadnú a ich likvidácia stojí peniaze navyše. Do čistiarne odpadových vôd denne pritečie osemdesiat kubíkov vody - a v nej taktiež obaly od práškov, potkany, handry a hlavne vlhčené vreckovky. Niečo zachytí mreža, niečo hrablice a niečo prejde dokonca ešte ďalej. "Upchá to mreža na hrablice, pokiaľ sa jedná o čerpadlá, tak tam sa namotá dohromady tých vreckoviek viac a vytvoria takú zátku a tá to čerpadlo totálne upchá," opísal vedúci prevádzky v čističke . Vlhčený obrúsok je z plastu, nerozloží sa Pre čistiareň to znamená čas a prácu navyše a tiež vyššie náklady. Denne z čističky odvezú takmer dve a pol tony takéhoto odpadu. A práve materiál zohráva zásadnú úlohu. Vlhčené obrúsky a bežný toaletný papier majú iné zloženie, a tým pádom inú schopnosť rozpadnúť sa. Kým bežný toaletný papier sa rozloží do minúty, vlhčený vreckovku nie. "Pretože tie vlhčené obrúsky sú vyrábané z materiálu na báze plastu a tým pádom to sa vôbec nerozloží. V prírode za stovky, tisíce rokov, "vysvetlila odborná asistentka Veterinárnej a farmaceutickej univerzity

Detail

25.03.2019

Oznámenie o úmrtí

Oznámenie o úmrtí

Pán Augustín Maron sa narodil v roku 1928 v Zelenči. Vyrastal vo veľmi usporiadanej a váženej rodine spolu s dvomi bratmi a dvomi sestrami. Keď mal 10 rokov, zomrel mu otec a jeho mama zostala na výchovu piatich detí sama. Bola to veľmi silná a statočná žena, ktorá svoje deti vychovala s láskou a v láske k Pánu Bohu, viedla ich k statočnosti, spravodlivosti a k pokore. Pán Maron sa vyučil za predavača a ako 19-ročný - napriek prosbám a slzám svojej matky - odišiel bojovať do Slovenského národného povstania. V roku 1966 bol zvolený za predsedu Miestneho národného výboru v Zelenči. S jemu vlastným entuziazmom sa hneď pustil do rekonštrukcie osvetlenia v kultúrnom dome a do vybudovania pamätníka vojakom pochádzajúcim zo Zelenča, ktorí padli v 1. i v 2. svetovej vojne. Pamätník bol slávnostne odhalený v roku 1967 a stojí na svojom mieste dodnes. V tom istom roku bola vykonaná rekonštrukcia verejného osvetlenia, bola vybudovaná cesta v Novej ulici a sociálne zariadenie v kultúrnom dome. Vďaka jeho vrodenej diplomacii sa mu podarilo presadiť a získať povolenie na výstavbu nového rímskokatolíckeho kostola, ktorý sa v spolupráci so vtedajším správcom farnosti Zeleneč vsdp. dekanom Jánom Vengerom začal stavať v máji 1969. V roku 1970 bola vybudovaná požiarna zbrojnica. V roku 1990 bol pán Maron zvolený za starostu obce Zeleneč. V tom istom roku sa pustil do rekonštrukcie interiéru a opravy fasády kaplnky na cintoríne, pričinil sa aj o opravu strechy na kostole a na jeho zateplení. Súčasne začal s plynofikáciou obce. Tak ako sa chlapsky staval ku svojim povinnostiam, tak chlapsky bojoval aj so svojím ochorením až do chvíle, kým sa jeho srdce navždy zastavilo... Vždy s úsmevom, plný energie, povzbudenia a pochopenia, obetavý a pokorný... Tak si Vás, pán Maron, budeme pamätať, a keď aj my odídeme do večnosti, stopy Vášho bohatého života zostanú navždy v našej obci. Lúčim sa s Vami v mene občanov Zelenča a v tichej modlitbe prosím nášho Pána, aby Vás prijal do svojej slávy. Odpočívajte v pokoji! Obec Zeleneč, Starosta obce Mgr. Ľubomír Jedlička, Obecné zastupiteľstvo. Zádušná svätá omša bude dňa 7.4.2019 o 10:30 hod. v kostole Narodenia Panny Márie v Zelenči. 25.3.2019, J.R.

Detail

25.03.2019

foto

Poďakovanie Komunity Zelenča

Komunita Zelenča vyslovuje všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastnili sobotňajšieho čistenia Hája veľkú vďaku za ich ušľachtilý čin. 46 dobrovoľníkov od 9.00 do 14.00 čistili neúnavne Háj a vyniesli z neho viac ako 50 vriec plastov a polovicu veľkého kontajnera sklenených fliaš. Samozrejme, že to zďaleka nie je všetko...Háj sa nadýchol....a môže sa začať zelenať...Je to krásny kúsok prírody, ktorá tak rýchlo ubúda v našom okolí. Chráňme si ju!!!!

Detail

22.03.2019

Oznam - prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude v obci Zeleneč dňa 23.04.2019 prerušená distribúcia elektriny. Podrobný rozpis podľa ulíc je zverejnený v prílohe.

Detail

18.03.2019

Výsledky súťaže vín "Linčanský džbánek 2019"

Dňa 14.3.2019 sa v Kultúrnom dome v Zelenči konala Odborná degustácia nominačnej výstavy. Výsledky súťaže sú zverejnené v prílohe.

Detail

05.03.2019

UPOZORNENIE MAJITEĽOM PSOV

Upozorňujeme všetkých majiteľov psov, že pri pohybe so psom na verejných priestranstvách obce, sú povinní zbierať psie exkrementy. Túto povinnosť ukladá majiteľom psov zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Odstraňovať psie výkaly je okrem estetického hľadiska nutné aj z hľadiska hygienického. Zabránime tak prenosu infekčných ochorení na ľudí a nákaze medzi samotnými psami. Za nerešpektovanie tejto povinnosti, môže byť osobe, ktorá psa vedie, uložená pokuta do výšky 33,- €.

Detail

05.03.2019

UPOZORNENIE OBČANOM

Žiadame všetkých občanov, aby nespaľovali odpad v záhradách, nakoľko zákon o odpadoch zakazuje bez možnosti výnimky spaľovanie akéhokoľvek odpadu (vrátane zeleného odpadu zo záhrad, parkov, cintorínov atď.) v domácnostiach a na súkromných alebo verejných priestranstvách.

Detail

05.03.2019

Čo určite nikdy nesplachujte

https://krtkovanienonstop24.sk/blog/rady-a-tipy/co-urcite-nikdy-nesplachujte/

Detail

06.02.2019

Povinnosť nahlasovania domácej zabíjačky

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu. https://www.svps.sk/zvierata/Reg_RCH_2019.asp

Detail

01.02.2019

Zisťovanie SILC

Štatistický úrad v dňoch od 4. februára 2019 do 28. júna 2019 uskutočňuje zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach v náhodne vybraných domácnostiach. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe.

Detail

28.01.2019

UPOZORNENIE !!!

Žiadame občanov o dôsledné dodržiavanie VZN č.2/2016 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách z dôvodu potreby vykonávania údržby na verejných komunikáciách. Zároveň vyzývame občanov, aby parkovali výlučne na pozemkoch v ich vlastníctve, resp. na prenajatých pozemkoch.

Detail

28.01.2019

Upozornenie pre odberateľov vody z obecného vodovodu

Žiadame občanov, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o dodávke vody a sú pripojení na verejný vodovod, aby si pravidelne kontrolovali vodomernú šachtu a vodomernú zostavu s fakturačným meradlom, kde ako vlastník vodomernej prípojky je zodpovedný za splnenie svojich záväzkov uvedených v zmluve o dodávke vody a Všeobecne obchodných podmienok, pričom je povinný uhradiť obci (majiteľ VV) škodu spôsobenú zavineným porušením svojich povinností, ako aj náklady súvisiace s odstránením následkov nesplnenia uvedených záväzkov.

Detail

21.01.2019

Akčný plán ochrany proti hluku 1

Akčný plán ochrany proti hluku

Akčný plán ochrany proti hluku

Detail

07.01.2019

TURNAJ O POHÁR TROCH KRÁĽOV V ZELENČI 1

TURNAJ O POHÁR TROCH KRÁĽOV V ZELENČI

Dňa 5.1.2019 sa uskutočnil TURNAJ O POHÁR TROCH KRÁĽOV na multifunkčnom ihrisku v Zelenči. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Detail

21.12.2018

Poďakovanie

Spolok vinárov a vinohradníkov Zeleneč ďakuje všetkým návštevníkom vianočných trhov v Zelenči, ktorí prijali pozvanie linčanských vinárov a poľovníkov a v uplynulú sobotu navštívili priestor pred Vinárskym domom. Veríme, že naše pohostenie vo forme vareného vínka, a zabíjačkovej kaše a grilovaných kureniec Vám chutilo a s radosťou oznamujeme, že z Vašich príspevkov za naše pohostenie sa podarilovyzbierať sumu1350 eur. Tak ako každý rok, celý výťažok z tohto pekného podujatia rovným dielom rozdelíme a odovzdáme telesne postihnutým deťom a mládeži zo Zelenča. So želaním šťastných a veselých vianočných sviatkov a všetkého dobrého do roku 2018, členovia Spolku vinárov a vinohradníkov v Zelenči

Detail

14.12.2018

Ustanovujúce zasadnutie OZ

Ustanovujúce zasadnutie OZ

Dňa 10.12.2018 sa v Kultúrnom dome v Zelenči uskutočnilo slávnostné Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Fotografie si môžete pozrieť na webovej stránke obce v záložke Fotogaléria rok 2018

Detail

13.12.2018

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Západoslovenská distribučná, a.s., ako vlastník energetických zariadení na distribúciu elektrickej energie, v súlade s ustanovením § 11 zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. V y z ý v a všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov ( ďalej len „vlastníkov“) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej energetiky, a.s. na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy v rozsahu podľa § 43 zákona o energetike v termíne do 30.11.2019.

Detail

18.04.2019 - 04.05.2019

Návrh

27.03.2019 - 16.05.2019

Jarná deratizácia

13.03.2019 - 26.05.2019

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

12.02.2019 - 26.05.2019

Voľby do Európskeho parlamentu 2019