Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Kalendár akcií

12.04.2019 - 13.04.2019

Linčanský džbánek

Linčanský džbánek 2019

Spolok vinárov a vinohradníkov Vás pozýva na Linčanský džbánek 2019, ktorý sa uskutoční v dňoch 12.-13.4.2019 v Kultúrnom dome v Zelenči.

Detail

Novinky

07.02.2019

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie miesta riaditeľa základnej školy

Obec Zeleneč Školská 224/5, 919 21 Zeleneč v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie miesta riaditeľa základnej školy : Základná škola s materskou školou, Školská 223/4, Zeleneč Termín podania: 01. 03. 2019 do 12,00 hod. Miesto podania: Obecný úrad Zeleneč Školská 224/5 919 21 Zeleneč Požadované doklady v zmysle Prílohy 1 zašlite na uvedenú adresu v uzavretej obálke s označením „výberové konanie ZŠ s MŠ Zeleneč – neotvárať“

Detail

06.02.2019

Povinnosť nahlasovania domácej zabíjačky

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu. https://www.svps.sk/zvierata/Reg_RCH_2019.asp

Detail

01.02.2019

Zisťovanie SILC

Štatistický úrad v dňoch od 4. februára 2019 do 28. júna 2019 uskutočňuje zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach v náhodne vybraných domácnostiach. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe.

Detail

28.01.2019

UPOZORNENIE !!!

Žiadame občanov o dôsledné dodržiavanie VZN č.2/2016 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách z dôvodu potreby vykonávania údržby na verejných komunikáciách. Zároveň vyzývame občanov, aby parkovali výlučne na pozemkoch v ich vlastníctve, resp. na prenajatých pozemkoch.

Detail

28.01.2019

Upozornenie pre odberateľov vody z obecného vodovodu

Žiadame občanov, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o dodávke vody a sú pripojení na verejný vodovod, aby si pravidelne kontrolovali vodomernú šachtu a vodomernú zostavu s fakturačným meradlom, kde ako vlastník vodomernej prípojky je zodpovedný za splnenie svojich záväzkov uvedených v zmluve o dodávke vody a Všeobecne obchodných podmienok, pričom je povinný uhradiť obci (majiteľ VV) škodu spôsobenú zavineným porušením svojich povinností, ako aj náklady súvisiace s odstránením následkov nesplnenia uvedených záväzkov.

Detail

21.01.2019

Akčný plán ochrany proti hluku 1

Akčný plán ochrany proti hluku

Akčný plán ochrany proti hluku

Detail

14.01.2019

Výročná členská schôdza Senior klubu 1

Výročná členská schôdza Senior klubu

Dňa 13.1.2019 sa uskutočnila v Kultúrnom dome v Zelenči Výročná členská schôdza Senior klubu. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Detail

07.01.2019

TURNAJ O POHÁR TROCH KRÁĽOV V ZELENČI 1

TURNAJ O POHÁR TROCH KRÁĽOV V ZELENČI

Dňa 5.1.2019 sa uskutočnil TURNAJ O POHÁR TROCH KRÁĽOV na multifunkčnom ihrisku v Zelenči. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Detail

21.12.2018

Poďakovanie

Spolok vinárov a vinohradníkov Zeleneč ďakuje všetkým návštevníkom vianočných trhov v Zelenči, ktorí prijali pozvanie linčanských vinárov a poľovníkov a v uplynulú sobotu navštívili priestor pred Vinárskym domom. Veríme, že naše pohostenie vo forme vareného vínka, a zabíjačkovej kaše a grilovaných kureniec Vám chutilo a s radosťou oznamujeme, že z Vašich príspevkov za naše pohostenie sa podarilovyzbierať sumu1350 eur. Tak ako každý rok, celý výťažok z tohto pekného podujatia rovným dielom rozdelíme a odovzdáme telesne postihnutým deťom a mládeži zo Zelenča. So želaním šťastných a veselých vianočných sviatkov a všetkého dobrého do roku 2018, členovia Spolku vinárov a vinohradníkov v Zelenči

Detail

14.12.2018

Ustanovujúce zasadnutie OZ

Ustanovujúce zasadnutie OZ

Dňa 10.12.2018 sa v Kultúrnom dome v Zelenči uskutočnilo slávnostné Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Fotografie si môžete pozrieť na webovej stránke obce v záložke Fotogaléria rok 2018

Detail

13.12.2018

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Západoslovenská distribučná, a.s., ako vlastník energetických zariadení na distribúciu elektrickej energie, v súlade s ustanovením § 11 zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. V y z ý v a všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov ( ďalej len „vlastníkov“) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej energetiky, a.s. na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy v rozsahu podľa § 43 zákona o energetike v termíne do 30.11.2019.

Detail

05.12.2018

Povinnosti chovateľov ošípaných

V súvislosti so zmenou legislatívy registrácie chovov ošípaných a tiež výskytom vysoko kontagiózneho ochorenia ošípaných Afrického moru ošípaných u diviakov a domácich ošípaných v susedných štátoch, Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava v zmysle § 16 ods. 7 zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov informuje v prílohách o povinnosti registrácie chovov ošípaných, ktoré chovajú obyvatelia.

Detail

30.11.2018

Brigáda - poďakovanie

Brigáda - poďakovanie

Sadenie stromkov

Detail

29.11.2018

OZNAM - Zberný dvor

Oznamujeme občanom, že Zberný dvor bude otvorený vždy iba v sobotu.

Detail

07.11.2018

Oznam PZ SR

Prevencia pre seniorov

Detail

24.10.2018

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky a odvádzania vody

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky a odvádzania vody

Detail

17.10.2018

Jumping Kids

Jumping Kids

Každý piatok pohybová príprava v ZŠ s MŠ Zeleneč Jumping Kids, základy aerobic, tanec, folklór - to všetko čaká vaše detičky. Naučia sa niečo nové a pri tom sa zabavia s nami. Skákanie, hopsanie, zábava pre všetky deti od 4 do 13 rokov

Detail

17.10.2018

JUMPING na PROFI trampolínkach

JUMPING na PROFI trampolínkach

KAŽDÝ PIATOK O 19:00 HOD. vhodné pre každého / deti, ženy, muži / Skvelý fitness program JUMPING na PROFI trampolínkach. Chceš SCHUDNÚŤ a pri tom sa ZABÁVAŤ? Chceš lepšiu KONDIČKU a PEKNÚ POSTAVU? Chceš zlepšiť NÁLADU? Vyskúšaj JUMPING! Každý piatok o 19.00 hod.v telocvični ZŠ Zeleneč. Prosíme rezervujte si miesto cez náš rezervačný systém. Tešíme sa na vás Miro a Juraj

Detail

20.08.2018

Triedenie odpadu

Plagát Komunity Zeleneč o triedení odpadu

Detail

16.07.2018

Oznam Obecnej knižnice v Zelenči

Oznamujeme občanom, že Obecná knižnica v Zelenči bude z dôvodu presťahovania sa do priestorov budovy Obecného úradu v Zelenči od 16. júla 2018 až do odvolania zatvorená.

Detail