Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Združenie miest a obcí

11 plus mikroregión

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Zeleneč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 25.1.2018 začala na základe žiadosti
navrhovateľa, konanie č. ZEL-17/2018 o vydanie súhlasu na výrub 2 ks
brezy rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 247/6 v k.ú Zeleneč vo
vlastníctve navrhovateľa  z dôvodu znečisťovania studne.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.
tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 13. 2. 2018

Dátum zvesenia: 1. 3. 2018

Späť