Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Združenie miest a obcí

11 plus mikroregión

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Hrnčiarovce nad Parnou ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6
zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov oznamuje, že dňa 27.3.2017 začala na základe
žiadosti Obce Zeleneč, konanie č. HPA-49/2017 o vydanie súhlasu na
výrub 1 ks brezy  rastúcej na pozemku registra "C" parc. č. 415/1 v
k.ú Zeleneč vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu poškodzovania stability
stavby koreňovým systémom dreviny.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.
 

Vyvesené: 10. 4. 2017

Dátum zvesenia: 26. 4. 2017

Späť