Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Združenie miest a obcí

11 plus mikroregión

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Zeleneč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 6.3.2017 začala na základe žiadosti
navrhovateľa, konanie č. ZEL-40/2017 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks
ľaliovníka tulipánokvetého  rastúceho na pozemku registra "C" parc.
č. 1008/3 v k.ú Zeleneč vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu
poškodzovania nehnuteľnosti navrhovateľa.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

 

Vyvesené: 8. 3. 2017

Dátum zvesenia: 24. 3. 2017

Späť